Thấy Mạnh (12 tuổi) chửi thề, nói năng vô lối, Lợi liền tát vào mặt Mạnh 2 cái. Cay cú, Mạnh gọi đàn anh là Long (16 tuổi) đến  tìm đâm chết Lợi.