Lý Tiểu Long nói mình không muốn tranh luận với người khác, vậy cho ta bắt được chữ gì?

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 1

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/19-9-thu-tai-voi-duoi-hinh-bat-chu-3281987-p2.html">> Xem đáp án

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 2

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/19-9-thu-tai-voi-duoi-hinh-bat-chu-3281987-p3.html">> Xem đáp án

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 3

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/19-9-thu-tai-voi-duoi-hinh-bat-chu-3281987-p4.html">> Xem đáp án

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 4

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/19-9-thu-tai-voi-duoi-hinh-bat-chu-3281987-p5.html">> Xem đáp án

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 5

Xem đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/19-9-thu-tai-voi-duoi-hinh-bat-chu-3281987-p6.html">> Xem đáp án

Nguồn: Bắt chữ - WePlay

19/9: Thu tai voi duoi hinh bat chu - Anh 6

Thử tài với đuổi hình bắt chữ (phần 165)

Bạch Cốt Tinh nói mình đã có cách để bắt được Đường Tăng, cho ta đoán được chữ gì?