Ngày 16/11, Công ty Cổ phần Chứng khoán Đông Dương đã được công nhận tư cách thành viên giao dịch thứ 63 tại sàn Tp.HCM...