(CATP) Phước 8 ngón khai từ lúc trốn trại, gã được sự giúp đỡ tích cực của các “chiến hữu” trước đây từng là bạn tù, song để chứng tỏ là “đại ca”, gã không hề hé răng thêm một chi tiết nào khác về những tên...