Tiểu thuyết mới nhất Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng, do Nhà Xuất bản Hội Nhà văn ấn hành, dự kiến sẽ ra mắt độc giả vào trung tuần tháng 11 này