Ngày 20.2, Sở LĐTBXH cho biết, TP còn trên 11 nghìn người khuyết tật (NKT) trong độ tuổi lao động chưa có việc làm. Trong các DN thuộc thành phần kinh tế ngoài nhà nước, mới chỉ có 200 lao động là NKT làm việc.