(Chinhphu.vn) – Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng kế hoạch thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2012.

Thanh tra công trình đường giao thông. Ảnh minh họa

Theo đó, Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan thanh tra nhà nước cùng cấp xây dựng kế hoạch thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2012 lồng ghép trong Kế hoạch công tác thanh tra năm 2012 để trình Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phê duyệt.

10 nội dung thanh tra trong năm 2012

Thanh tra Chính phủ yêu cầu trong năm 2012, các cơ quan chức năng cần xem xét đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tập trung vào 10 nội dung chủ yếu sau:

1. Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng.

2. Việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc cơ quan, tổ chức, đơn vị và trong quần chúng, nhân dân;

3. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công, xây dựng cơ bản, tài chính- ngân sách, quản lý, sử dụng các khoản hỗ trợ, viện trợ, huy động; quản lý đất đai, tài sản công, công tác tổ chức- cán bộ;

4. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; việc xử lý trách nhiệm, thu hồi và yêu cầu bồi thường trong các vụ việc vi phạm quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn;

5. Việc thực hiện Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện quy định về tặng quà, nộp lại quà tặng.

6. Việc kê khai, công khai bản kê khai, xác minh, công khai kết quả xác minh tài sản thu nhập theo quy định tại Nghị định số 37/2007/NĐ-Chính phủ, Nghị định số 68/2011/NĐ-Chính phủ, Quyết định số 85/2008/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

7. Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 158/2007/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Việc thực hiện các kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán; tập trung vào việc xử lý thu hồi đất đai, tài sản, kinh phí, việc xử lý các vụ việc đã chuyển cơ quan điều tra để xử lý hình sự.

9. Việc xử lý tin báo, giải quyết tố cáo về dấu hiệu tham nhũng trong nội bộ, theo chức năng quản lý nhà nước;

10. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng.

Thanh tra Chính phủ yêu cầu, trong năm 2012, các tổ chức thanh tra có thể thanh tra toàn bộ hoặc một số nội dung nêu trên, hoặc bổ sung, thay đổi nội dung thanh tra cho phù hợp với tình hình thực tế tại bộ, ngành, địa phương.

Trong đó, Thanh tra mỗi bộ, ngành, địa phương phải thanh tra ít nhất 3 cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền. Thanh tra tỉnh, thành phố hướng dẫn Thanh tra mỗi huyện, sở thanh tra ít nhất 2 đơn vị thuộc thẩm quyền.

Các cuộc thanh tra phải kết thúc trước ngày 30/10/2012. Xây dựng báo cáo tổng hợp gửi về Thanh tra Chính phủ trước ngày 30/11/2012.

Đức Mạnh