Đó là kết quả công tác tham gia xây dựng Đảng của các CĐCS quận 5 năm qua (2003-2008). Nhiệm kỳ 2008-2013, CĐ quận phấn đấu 1.300 đoàn viên CĐ ưu tú được lựa chọn, giới thiệu để Đảng xem xét, bồi dưỡng và kết nạp.Hà Minh