Căn cứ công văn số 1333/TB-TTLK ngày 23/07/2009 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ - Mệnh giá: 100.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 06/08/2009 - Ngày giao dịch không hưởng lãi: 06/08/2009 - Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009 - Ngày thanh toán lãi: 20/8/2009 Mã Trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo Hạn Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tỷ lệ thanh toán QHD0818030 (Đấu thầu) 20/08/2008 20/08/2018 10 năm 15,00 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng QHD0823031 (Đấu thầu) 20/08/2008 20/08/2023 15 năm 15,00 1 trái phiếu được nhận 15.000 đồng