Căn cứ công văn số 1325/TB-TTLK ngày 21/07/2009 của Trung tâm Lưu ký thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng lãi trái phiếu Chính phủ, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

- Tổ chức phát hành: Ngân hàng Phát triển Việt Nam - Tên trái phiếu: Trái phiếu chính phủ - Mệnh giá: 100.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 03/08/2009 - Ngày giao dịch không hưởng lãi: 03/08/2009 - Lý do và mục đích: Thanh toán lãi trái phiếu năm 2009 - Ngày thanh toán lãi: 16/8/2009 - Ngày thực thanh toán: 17/8/2009 Mã Trái phiếu Ngày phát hành Ngày đáo Hạn Kỳ hạn Lãi suất (%/năm) Tỷ lệ thanh toán TP4A2205 (Bảo lãnh) 16/08/2005 16/08/2015 10 năm 8,95 1 trái phiếu được nhận 8.950 đồng CP4A0302 (bảo lãnh) 16/08/2002 16/08/2012 10 năm 9,10 1 trái phiếu được nhận 9.100 đồng