Trong những năm qua, ngành giáo dục -đào tạo huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.

Phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo một cách toàn diện, vững chắc thể hiện ở các mặt: Quy mô trường, lớp tiếp tục ổn định, tỷ lệ học sinh ra lớp cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chất lượng phổ cập giáo dục được duy trì vững chắc. công tác quản lý, chỉ đạo có nhiều đổi mới, chất lượng hiệu quả giáo dục tiếp tục được củng cố và có bước phát triển đảm bảo thực chất. Huyện ủy Yên Lập đã ban hành Nghị quyết số 06 và chương trình hành động số 16 về phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2006-2010. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia sự nghiệp giáo dục. Hàng năm, các xã, thị trấn, Hội đồng giáo dục, Hội khuyến học đều có đánh giá, kiểm điểm hoạt động, có các hình thức khen thưởng, biểu dương những tấm gương điển hình trong giáo dục - đào tạo (GD-ĐT), đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những khuyết điểm, yếu kém và tìm cách khắc phục kịp thời. Bên cạnh đó, UBND huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục-đào tạo tập trung các biện pháp để nâng cao chất lượng GD-ĐT, trên cơ sở coi trọng đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy năng lực tư duy độc lập, sáng tạo của học sinh theo nguyên lý giáo dục là “Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, nhà trường gắn với xã hội”. Đặc biệt, trong những năm gần đây, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo ngành GD-ĐT thực hiện các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Hai không” với 4 nội dung; duy trì phong trào thi đua “Hai tốt” và cuộc vận động “dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”; phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”...Do vậy 100% xã, thị trấn giữ vững tiêu chuẩn phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục THCS được duy trì. Năm học 2008-2009, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 95,08% và bổ túc THPT đạt gần 48%. Ngoài ra, UBND huyện đã quan tâm chỉ đạo ngành GD-ĐT tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên. Đến nay, tỷ lệ đội ngũ giáo viên Mầm non đạt chuẩn về trình độ đào tạo chiếm 80%, trong đó trên chuẩn là 13,6%; 100% giáo viên Tiểu học đạt chuẩn, trong đó trên chuẩn chiếm 61,9%; tỷ lệ giáo viên THCS đạt chuẩn chiếm 99,1%, trong đó trên chuẩn chiếm 24%; tỷ lệ giáo viên THPT và TTGDTX đạt chuẩn chiếm 90%. Nhờ được quan tâm, bồi dưỡng nên tỷ lệ giáo viên đạt giải qua các kỳ thi và thẩm định giáo viên dạy giỏi ngày càng cao. Năm học 2008-2009, toàn huyện có trên 50 giáo viên TH, THCS, THPT và giáo viên Tổng phụ trách giỏi. Cùng với việc nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, UBND huyện đã quan tâm và giải quyết tốt chế độ cho giáo viên Mầm non ngoài biên chế và từng bước tuyển dụng giáo viên mầm non vào biên chế nhà nước; hàng năm làm tốt công tác bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều chuyển cán bộ quản lý và luân chuyển, điều động giáo viên, nhân viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, giáo viên yên tâm công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn huyện đã được đẩy mạnh và phát huy tốt. Đến nay, quỹ khuyến học của huyện đã có gần 170 triệu đồng; 17/17 xã, thị trấn duy trì được hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Từ nguồn vốn của các chương trình, dự án, huyện đã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất cho ngành giáo dục với tổng kinh phí xây dựng phòng học, nhà ở giáo viên gần 36 tỷ đồng, góp phần nâng số phòng học kiên cố và cấp 4 lên 93,8%. Toàn ngành đã có 100% số trường được trang bị máy vi tính; 10/58 trường đã tổ chức học Tin học cho học sinh; giáo viên đã tự mua sắm gần 800 máy tính cá nhân và hơn 300 giáo viên đăng ký soạn giáo án bằng máy vi tính. Một trong những giải pháp riêng biệt của huyện Yên Lập trong phát triển sự nghiệp giáo dục-đào tạo đã góp phần đem lại hiệu quả đó là xây dựng trường bán trú dân nuôi ở Trường THCS Trung Sơn để tạo điều kiện thuận lợi nơi ăn, ở cho học sinh học tập tại trường; hỗ trợ lương thực cho học sinh bán trú Trung Sơn lúc giáp hạt để các em không bỏ học.