Quán triệt chủ trương và các quy định của Đảng về công tác cán bộ, nhất là Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ CNH, HĐH đất nước, xuất phát từ yêu cầu thực tế địa phương, từ năm 1997 đến nay, huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã xây dựng và ban hành nhiều chương trình, đề án, chính sách về cán bộ và công tác cán bộ, tạo chuyển biến tích cực ở tất cả các khâu.

Công tác đánh giá cán bộ ngày càng đi vào nền nếp, nhất là việc đánh giá hằng năm và đánh giá trước khi quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ. Từ năm 2000, Yên Định đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương về đánh giá cán bộ các cấp theo 3 bước, đó là cán bộ tự đánh giá, tập thể lãnh đạo trực tiếp đánh giá và tập thể có thẩm quyền quản lý cán bộ đánh giá. Việc đánh giá được thực hiện công khai theo hướng cấp có thẩm quyền thông báo ý kiến đánh giá của tập thể đối với người được đánh giá; đồng thời chỉ bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử khi đã thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá, nhận xét cán bộ. Cấp ủy các cấp đã tích cực lãnh đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, dân chủ. Cán bộ nữ, trẻ ngày càng được chú ý. Thông qua các chương trình, đề án cũng như các chính sách thu hút nguồn nhân lực, Yên Định đã tạo được nguồn nhân lực tương đối đồng bộ cho tương lai. Đến nay, Yên Định có hàng chục cán bộ các ban của Đảng, chính quyền hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ; gần 200 cán bộ, công chức, viên chức đã và đang theo học các chương trình chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị tại các học viện, trường đại học trên phạm vi toàn quốc. Hàng nghìn trường hợp khác được tham gia các chương trình đào tạo trình độ đại học nông nghiệp, đại học sư phạm, cao đẳng, trung cấp chuyên môn và các chương trình lý luận chính trị tại địa phương. Công tác luân chuyển cán bộ đã và đang được triển khai theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị khóa IX. Hiện tại, Yên Định đã thực hiện luân chuyển một số trường hợp từ huyện về xã; 3 trường hợp từ quản lý Nhà nước sang công tác đảng, đoàn thể; 1 trường hợp từ công tác đảng, đoàn thể sang quản lý Nhà nước. Ngoài ra còn một số cán bộ được thực hiện luân chuyển từ huyện lên các phòng, ban thuộc cấp sở, cấp tỉnh. Song song với những mặt công tác trên, công tác quản lý và bố trí sử dụng cán bộ, nhất là việc bổ nhiệm, đề bạt cán bộ luôn được thực hiện theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ. Từ năm 1997 đến nay, 100% cán bộ được bổ nhiệm vào các chức danh thuộc Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý đều phát huy tốt năng lực, sở trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ngoài chính sách chung của Trung ương, của tỉnh ban hành, Yên Định còn mạnh dạn vận dụng một số chủ trương, động viên các địa phương tăng phụ cấp hằng tháng đối với cán bộ chuyên trách cơ sở; trợ cấp cho cán bộ, công chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cán bộ, công chức nữ, cán bộ xã, thị trấn; trợ cấp đối với cán bộ, công chức tự nguyện nghỉ theo chế độ thôi việc, nghỉ hưu trước tuổi... Những động thái này ít nhiều đã tạo sự yên tâm công tác của đội ngũ cán bộ hiện hành, đồng thời là điều kiện để triển khai tốt các khâu trong công tác cán bộ. Có thể nói, sau hơn 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII, đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở ở Yên Định đã trưởng thành cả về số lượng, chất lượng theo hướng chuẩn hóa. Cán bộ có trình độ đại học chuyên môn và đã qua đào tạo lý luận chính trị, tỷ lệ cán bộ dưới 40 tuổi tăng dần. Cán bộ diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý có chất lượng chuyên môn, chính trị cao hơn, một số có trình độ chuyên môn thạc sĩ, lý luận chính trị cao cấp. Chính sự thay đổi về chất của đội ngũ cán bộ các cấp đã góp phần quan trọng, tạo nên thắng lợi trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm liên tục tăng từ 14 đến 14,5%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nhiều mô hình kinh tế phát triển theo hướng năng suất, chất lượng, hiệu quả; thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh; thu ngân sách tăng khá; an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu công tác cán bộ thời kỳ mới, Yên Định đang tập trung điều chỉnh, bổ sung và ban hành thêm những quy định mới về cán bộ và công tác cán bộ. Trước hết, nâng cao chất lượng nhận xét, đánh giá cán bộ, bảo đảm khách quan, công khai, đúng quy trình, gắn với phát hiện và lựa chọn kỹ nguồn cán bộ trẻ để đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cho tương lai. Thực hiện nghiêm việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại, gắn với thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch, điều động, luân chuyển, đưa dần vào vị trí lãnh đạo đối với số cán bộ trẻ trong quy hoạch đã được phê duyệt. Triển khai mạnh mẽ các giải pháp về công tác cán bộ đi đôi với thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác cán bộ theo đúng nguyên tắc quản lý cán bộ bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch, đơn giản và dễ thực hiện là yếu tố quan trọng tạo động lực thúc đẩy toàn diện các mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Yên Định trong tương lai gần.