9 tháng đầu năm 2016, toàn ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái đã triển khai 62 cuộc thanh tra hành chính, 555 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện sai phạm 6,883 tỷ đồng và 347,5018ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách 4,776 tỷ đồng và 346,6511ha đất.

Đối với công tác thanh tra hành chính, toàn tỉnh tiến hành 62 cuộc, đã kết thúc 47 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện 117/165 đơn vị sai phạm số tiền 6,825 tỷ đồng và 347,5018ha đất; kiến nghị xử lý thu hồi 4,718 tỷ đồng và 346,6511ha đất; kiến nghị khác 2,107 tỷ đồng và 8.507ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức, 8 cá nhân.

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra và quyết định xử lý về thanh tra là 119; thu hồi 3,842 tỷ đồng và 346,3684ha đất; xử lý hành chính 1 tổ chức, 8 cá nhân.

Thanh tra toàn tỉnh đã triển khai 8 cuộc thanh tra về công tác quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản; kết thúc 4 cuộc, phát hiện 32/42 đơn vị sai phạm, với số tiền; 1,160 tỷ đồng; kiến nghị xử lý thu hồi số tiền 891,7 triệu vào ngân sách Nhà nước; kiến nghị giảm trừ giá trị công trình khi nghiệm thu thanh toán 14,995 triệu; yêu cầu thi công tiếp giá trị công trình còn thiếu so với dự toán 252,830 triệu đồng.

Tiến hành 42 cuộc thanh tra việc quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách tại 110 đơn vị; đã kết thúc 33 cuộc, phát hiện 79 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 5 tỷ 599 triệu; kiến nghị xử lý thu hồi vào ngân sách Nhà nước số tiền 3 tỷ 759 triệu; kiến nghị hoàn trả ngân sách do hết nhiệm vụ chi 969,5 triệu; kiến nghị xử lý khác 870 triệu; kiến nghị xử lý hành chính 1 tổ chức và 7 cá nhân.

12 cuộc thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại 13 đơn vị trên địa bàn tỉnh; kết thúc 10 cuộc, phát hiện sai phạm 347,5018ha đất; kiến nghị thu hồi 346,6511ha đất; truy thu 66,84 triệu đồng; xử lý hành chính 1 cá nhân.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh đã tiến hành 555 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 431 tổ chức, 1.608 cá nhân; phát hiện 67 tổ chức, 208 cá nhân có vi phạm; xử lý thu hồi 58 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước; đã ban hành 228 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 58 tổ chức, 170 cá nhân, với số tiền 865,9 triệu đồng...

Bùi Bình