Trên nền tảng BrowserPlus của hãng Internet Mỹ, các chuyên gia phát triển và người dùng nói chung có thể xây dựng ứng dụng RIA - công cụ online có khả năng hoạt động tương tự những chương trình chạy trên desktop.