Ngay sau khi nhận được tối hậu thư của Microsoft, Yahoo! đã quay sang bắt tay cùng đối thủ Google.