(CAO) Cách đây 46 năm, ngày 4-10-1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký lệnh số 53/LCT công bố ban hành Pháp lệnh “Quy định việc quản lý nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy”.