Sau khi xem xét tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP Đầu tư và xuất nhập khẩu Foodinco, ngày 28/5/2008, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra Công văn số 1012/UBCK-QLPH không phản đối việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng CTCP. Để thực hiện đợt phát hành, UBCKNN hướng dẫn Tổng Công ty như sau: