Lãnh đạo UBND thành phố vừa có cuộc họp về xử lý các doanh nghiệp gây ô nhiễm