Tại phiên họp Chính phủ tháng 11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đề nghị Chính phủ giao Bộ Nội vụ phối hợp Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu.

Xu ly nghiem can bo vi pham ca khi da thoi viec, nghi huu - Anh 1

Ảnh minh họa từ internet.

Hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã đưa ra một số nhóm giải pháp về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình đối với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Theo đó, ông đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo đúng Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, gắn với kiểm điểm, đánh giá phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; cấp trên gợi ý nội dung cần kiểm điểm đối với cấp dưới; đề cao tính gương mẫu, tự giác kiểm điểm của cấp trên, người đứng đầu…

Về nhóm giải pháp liên quan đến cơ chế, chính sách, ông Tân đề nghị các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xóa bỏ cơ chế xin-cho, duyệt-cấp, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, trục lợi trong quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan, phân bổ, quản lý và sử dụng biên chế…

Bộ trưởng Tân cũng đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người có chức, có quyền theo hướng quyền hạn đến đâu trách nhiệm đến đó, phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm tập thể, cá nhân trong từng công đoạn giải quyết công việc và chế tài xử lý nghiêm những hành vi vi phạm.

Trên tinh thần đó, ông Tân đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan liên quan tổng kết và đánh giá, sửa đổi Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; khẩn trương bổ sung quy định về việc xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm, kể cả khi đã thôi việc, nghỉ hưu để hoàn thiện thể chế quản lý cán bộ, công chức, viên chức, khắc phục những bất hợp lý trong công tác cán bộ hiện nay.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũng đề nghị tập trung hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ; triển khai thực hiện việc đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch…

Bịt kín mọi sơ hở phát sinh tham nhũng

Bộ trưởng Tân cũng cho biết Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiên quyết thực hiện có mục tiêu, hiệu quả việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế gắn với chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39-NQ/TW.

Để thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, ông Tân cũng đưa ra các giải pháp về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính.

Trong nhóm giải pháp này, ông Tân đề nghị kiên quyết sàng lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất, không cần chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu.

Người đứng đầu Bộ Nội vụ cũng đề nghị tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ quan thanh tra, kiểm tra, điều tra và các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập theo quy định, xây dựng và hoàn thiện cơ chế giải trình và giám sát tăng giảm tài sản của cán bộ, công chức.

Góp ý cho vấn đề này, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cho rằng, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XII cần phải quan tâm đến việc phòng chống tham nhũng qua cơ chế, chính sách; không để tồn tại việc móc ngoặc giữa nhóm lợi ích kinh tế và quan chức nhà nước trong ban hành cơ chế, chính sách để ban phát và “lại quả” cho nhau.

Do đó, phải tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 và sửa đổi, bổ sung Luật Phòng, chống tham nhũng với việc cần đưa hết những vấn đề “nóng” này vào trong Luật với chế tài mạnh mẽ hơn nhằm bịt kín mọi sơ hở có thể phát sinh tham nhũng.

Phạm Diệu – Hà Dung