Vi phạm lặp đi lặp lại do ý thức kém và việc xử phạt “ầu ơ”.