Công văn số 3685/TCT-CS ngày 11-9-2007, Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc xử lý vướng mắc khi tính phạt nộp chậm.

Tại điểm b, Điều 6 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07-6-2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định về các hình thức xử phạt pháp luật về thuế: “…Phạt 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tiền phạt…”. Để xác định cụ thể mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế, tại khoản 2, Điều 12 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP nêu trên và điểm 2, mục II, phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế cũng đã quy định: “2. Mức xử phạt tiền là 0,05% số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp. Số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế theo quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế, đến ngày người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào Ngân sách Nhà nước ghi trên chứng từ nộp tiền vào Ngân sách Nhà nước”. Theo đó, Điều 6 chỉ quy định về các hình thức xử phạt, còn mức xử phạt chậm nộp quy định tại Điều 12 Nghị định nêu trên. Trường hợp người nộp thuế không nộp tiền phạt đúng thời hạn quy định thì cơ quan thuế áp dụng biện pháp cưỡng chế để thu đủ khoản tiền phạt này. Như vậy, việc xử phạt chậm nộp đối với hành vi chậm nộp tiền thuế với mức phạt tiền là 0,05% trên số tiền thuế chậm nộp tính trên mỗi ngày chậm nộp, không quy định tính phạt trên số tiền phạt chậm nộp như trước đây.