Công văn số 4950/TCHQ-KTTT ngày 28-8-2007 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc xử lý thanh lý tài sản bằng hình thức nhượng bán, như sau:

Hàng hóa đã được miễn thuế nhập khẩu, nay được phép thanh lý bằng hình thức nhượng bán tại Việt Nam thì phải kê khai nộp thuế nhập khẩu theo quy định tại điểm 1, Mục I, Mục II Phần H Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14-6-2007 của Bộ Tài chính theo hướng: - Doanh nghiệp tự kê khai và tự tính thuế, nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước; - Đối với những tài sản mà tờ khai hàng nhập khẩu bị thất lạc, thì doanh nghiệp căn cứ vào hóa đơn mua hàng để kê khai nộp thuế. Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai nộp thuế các tài sản đó.