QĐND Online - Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 17-11, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn; thảo luận ở hội trường về Báo cáo này.

Theo đó, báo cáo do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tập trung vào 7 lĩnh vực chính: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Nội vụ; Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Quản lý của Bộ Tư pháp; Thanh tra.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong lĩnh vực thanh tra, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đến nay đã giải quyết 500/528 vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, đạt tỷ lệ 94,7%. Thanh tra Chính phủ đã ban hành kế hoạch tiếp tục giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp khác; các Bộ, ngành, địa phương đã kiểm tra, rà soát 532 vụ việc, trong đó có 241 vụ việc đủ điều kiện chấm dứt thụ lý.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN.

Trong công tác thanh tra và xây dựng ngành thanh tra, Chính phủ và các bộ ngành đã tập trung chỉ đạo công tác thanh tra và xử lý sau thanh tra, nhất là những lĩnh vực liên quan đến ngân sách nhà nước, tài sản công. Đã triển khai trên 5.500 cuộc thanh tra hành chính, trên 132 nghìn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện vi phạm về kinh tế gần 28 nghìn tỷ đồng, kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước trên 13 nghìn tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 873 tập thể và trên 1.500 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 34 vụ việc. Tiếp tục kiện toàn bộ máy, tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, phẩm chất của cán bộ, công chức và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong toàn ngành thanh tra. Triển khai thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp phòng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Ban hành quy định hướng dẫn cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra cấp tỉnh và cấp huyện. Nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển ngành thanh tra đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Đặc biệt, trong công tác phòng, chống tham nhũng đã tiếp tục hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo xây dựng Đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản. Đã ban hành và triển khai thực hiện quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, chương trình Sáng kiến phòng, chống tham nhũng trong ngành thanh tra và công khai kết luận thanh tra. Đã xử lý nghiêm các vụ án tham nhũng, nhất là các vụ nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng.

Cụ thể, có 48 người đứng đầu thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng; trong đó 3 người bị xử lý hình sự; 5 người bị cách chức và 40 người bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức cảnh cáo, khiển trách. Đã chuyển đổi vị trí công tác đối với trên 27,4 nghìn cán bộ, công chức, viên chức.

Tỷ lệ kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 đạt 99,2% (944.425/952.178 người phải kê khai), tăng 0,7% so với năm 2012; trong đó đã công khai 914.250 bản kê khai, bằng 96,8% số bản đã kê khai, tăng 37,4% so với năm 2012. Ngoài ra, đã có 62,7 nghìn lớp tuyên truyền, quán triệt pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho gần 3,9 triệu người được tổ chức; phát hành gần 114 nghìn cuốn sách, tài liệu về phòng, chống tham nhũng; duy trì thường xuyên việc tuyên truyền các quy định về phòng, chống tham nhũng lãng phí trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013 - 2014.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Thời gian tới, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phát huy kết quả đạt được, nỗ lực khắc phục những hạn chế, yếu kém, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

PHÚC THẮNG