Sáng nay, tại Hà Nội, Ban Chủ nhiệm Chương trình “Nghiên cứu khoa học lý luận - chính trị giai đoạn 2006-2010” đã tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học cấp Nhà nước “Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam” do Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn làm chủ nhiệm.

Trên cơ sở phân tích các nhân tố cơ bản tác động đến sự biến đổi cơ cấu xã hội ở Việt Nam trong 25 năm đổi mới, Đề tài khoa học “Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam” đã làm nổi bật sự biến đổi rất mạnh mẽ của cơ cấu xã hội Việt Nam trong suốt 25 năm qua, thể hiện qua 5 lĩnh vực quan trọng nhất, đó là cơ cấu xã hội - giai cấp, cơ cấu xã hội - nghề nghiệp, cơ cấu xã hội - dân số, cơ cấu xã hội - dân tộc và cơ cấu xã hội - tôn giáo. Những biến đổi trên 5 lĩnh vực đó đã tác động cả tích cực và tiêu cực đến quá trình phát triển đất nước trên các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội. Cả hai mặt tích cực và tiêu cực đã, đang và sẽ còn tồn tại trong quá trình biến đổi cơ cấu xã hội ở mô hình đổi mới. Đây không chỉ là vấn đề thực tiễn, mà còn là vấn đề lý luận, đòi hỏi phải giải quyết. Trên cơ sở phân tích bối cảnh trong nước và thế giới giai đoạn 2011-2020, Ban Chủ nhiệm đề tài đã đưa ra những dự báo xu hướng biến đổi cơ cấu ở xã hội Việt Nam. Đây là cơ sở rất quan trọng cho việc định hướng các chính sách cho quá trình phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Tác giả : Quỳnh Trang Ý kiến bạn đọc (0)