Việt Nam mình "lạ" thật! Lần này mà ông Sơn lại hoạt động không có giấy phép thì Sở Y tế tính sao đây?