TTGDCK Hà Nội, ngày 13.11, cho biết đã nhận được thông báo phát hành CP ra công chúng của CTCP Xi măng Bỉm Sơn (BCC). Theo đó, BCC sẽ  phát hành tổng số 10.000.000 CP, mệnh giá 10.000 đ/CP.