(Chinhphu.vn) - Bà Nguyễn Thị Hằng (tỉnh Yên Bái) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn việc xếp lương đối với người lao động tốt nghiệp hệ cao đẳng, bởi theo bà Hằng, Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ chỉ quy định hệ số lương hệ trung cấp và đại học, không có hệ cao đẳng.

Về đề nghị của bà Hằng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau: Ngày 14/12/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước. Ngày 5/1/2005 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. Theo đó, việc chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc trong công ty nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc "làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức; tiêu chuẩn xếp hạng công ty". Do đó, đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, mới được tuyển dụng, bố trí làm công việc ngạch cán sự, kỹ thuật viên thì được xếp vào bậc 2, hệ số 1,99 theo quy định tại điểm a khoản 7 mục III Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc Về đề nghị của bà Hằng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn như sau: Ngày 14/12/2004 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 205/2004/NĐ-CP quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong công ty nhà nước. Ngày 5/1/2005 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có Thông tư 01/2005/TT-BLĐTBXH ngày 5/1/2005 hướng dẫn chuyển xếp lương cũ sang lương mới đối với Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và công nhân, viên chức, nhân viên trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP. Theo đó, việc chuyển xếp lương đối với người lao động làm việc trong công ty nhà nước được thực hiện theo nguyên tắc "làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ viên chức; tiêu chuẩn xếp hạng công ty". Do đó, đối với những người tốt nghiệp cao đẳng, mới được tuyển dụng, bố trí làm công việc ngạch cán sự, kỹ thuật viên thì được xếp vào bậc 2, hệ số 1,99 theo quy định tại điểm a khoản 7 mục III Thông tư số 01/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng cảm ơn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có văn bản hướng dẫn công dân qua Cổng TTĐT Chính phủ. Ban Bạn đọc