Cũng ngắm bàn tay thợ làm gốm lành nghề tạo hình cho sản phẩm của anh ấy nhé