Xe ruồi tức là xe BMX (bicycle motocross X) đang trở thành mốt của học sinh trung học cơ sở Hà Nội.