(PL)- UBND TP.HCM vừa có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư dự án khu truyền thống cách mạng Sài Gòn-Gia Định trên diện tích năm ha tại xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi).