(Chinhphu.vn) - Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh, cần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng để đây thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở.

Ngày 24/3, tại TP Hồ Chí Minh, Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng đảng năm 2010 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 đã hoàn thành các nội dung, yêu cầu đề ra với kết quả tốt. Hội nghị kéo dài 2 ngày, đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào dự thảo Báo cáo tổng kết của Ban Tổ chức Trung ương và dự thảo Quy định thi hành Điều lệ Đảng. Kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương khẳng định, năm 2010, bám sát nhiêm vụ chính trị, sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng đã nỗ lực phấn đấu, chủ động tích cực hoàn thành tốt phương hướng, nhiệm vụ, công tác đã đề ra. Đồng chí cũng nêu lên những hạn chế, yếu kém của công tác này và yêu cầu các cơ quan làm công tác tổ chức xây dựng đảng cần tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc văn kiện Đại hội XI của Đảng, trên cơ sở nắm chắc đường lối, chủ trương, quan điểm chung về xây dựng đảng để tiếp tục tham mưu việc đổi mới, kiện toàn tổ chức, bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, cần kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng – thật sự là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình, phê bình và nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; chống mọi biểu hiện quan liêu, bè phái, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ trong sinh hoạt đảng, trong công tác cán bộ. Đồng chí Tô Huy Rứa khẳng định quyết tâm phấn đấu với tinh thần cao nhất, tập trung thực hiện cho được các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2011 như tham mưu việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, tham mưu công tác chuẩn bị nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội, Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016.. Mặt khác, tiếp tục triển khai đồng bộ, đổi mới, nâng cao chất lượng các khâu của công tác cán bộ; tiếp tục tham mưu chỉ đạo công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng và kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng đảng các cấp… Huy Hiệp