(BVPL) - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng”.

(BVPL) - UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định về việc phê duyệt Đề án “Chính quyền điện tử thành phố Hải Phòng”.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020: 100% thông tin chỉ đạo, điều hành của các cơ quan nhà nước từ thành phố đến xã, phường, thị trấn được đưa lên mạng; 100% văn bản thuộc quản lý của thành phố, sở, ngành, quận, huyện và 60% thuộc quản lý của xã, phường, thị trấn được số hóa và trao đổi, lưu chuyển trên môi trường mạng; hoàn thành xây dựng hệ thống CSDL kinh tế - xã hội thành phố; 100% sở, ngành, quận, huyện được kết nối vào trục liên thông gửi/nhận văn bản, theo dõi, xử lý hồ sơ công việc trên mạng thông tin của thành phố; 100% cơ quan hành chính nhà nước từ thành phố đến cấp xã có sử dụng chữ ký số; 100% dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3 trở lên; 100% dịch vụ công trực tuyến lên mức 4 đối với những dịch vụ công trực tuyến có thể. Tăng cường tiếp nhận xử lý hồ sơ điện tử; 100% bộ phận một cửa của các cơ quan hành chính nhà nước cấp xã có trang bị đầy đủ các thiết bị CNTT và ứng dụng các giải pháp CNTT phù hợp việc tiếp nhận, theo dõi quá trình xử lý, tra cứu, thống kê tổng hợp, trả kết quả hồ sơ yêu cầu của người dân và doanh nghiệp...

Quang Chiến