Tủ sách pháp luật (TSPL) là một kênh thông tin quan trọng trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Ngay sau khi có Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án xây dựng và quản lý TSPL ở xã, phường, thị trấn, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02/1999/CT-UB ngày 16/01/1999 “Về việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng TSPL ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”; Quyết định 625/QĐ-UB ngày 22/03/1999 “Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng và quản lý TSPL ở xã, phường, thị trấn từ năm 1999 đến năm 2001”.

Cùng với việc chỉ đạo triển khai xây dựng TSPL ở cấp xã trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp cùng Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Bưu điện tỉnh, BĐBP tỉnh ký kết chương trình phối hợp, thực hiện việc luân chuyển sách, báo pháp luật giữa TSPL cấp xã với điểm Bưu điện văn hóa xã, ngăn sách pháp luật của tủ sách các đồn BP... Đến nay, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã có 95/97 xã, phường, thị trấn xây dựng TSPL. Kết quả khảo sát cho thấy, các TSPL trên địa bàn tỉnh đều có 4 bộ phận sách theo quy định và số lượng đầu sách tương đối phong phú. Điển hình là các xã, phường của thị xã Kon Tum bình quân mỗi TSPL có từ 120 đến 160 đầu sách; huyện ĐắkHà có từ 150 đến 200 đầu sách; huyện ĐắkGlei bình quân mỗi TSPL có 100 đầu sách... Thực hiện Quyết định 625/QĐ-UB ngày 22/03/1999 của UBND tỉnh Kon Tum, từ năm 2000 kinh phí bố trí trong dự toán chi hàng năm ngân sách cấp xã là 2 triệu đồng để mua bổ sung sách, báo, tạp chí, tài liệu chuyên môn cho tủ sách của các xã theo danh mục do Sở Tư pháp hướng dẫn. Đặc biệt, tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số do điều kiện còn nhiều khó khăn, UBND tỉnh đã chỉ đạo, giao trách nhiệm các đơn vị đỡ đầu, trang bị ban đầu mỗi xã 1 tủ sách, đồng thời thường xuyên hỗ trợ kinh phí để làm phong phú thêm các loại tài liệu pháp luật của tủ sách. Ngoài ra, từ nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình 135 (giai đoạn 1 và 2)... Sở Tư pháp đã mua và trang bị bổ sung sách, tài liệu pháp luật tại các xã nghèo, đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Định kỳ, Sở Tư pháp tiến hành kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt việc khai thác, quản lý TSPL tiến hành phân loại, xây dựng mục lục để tiện cho việc theo dõi, hướng dẫn. Đến nay hầu hết các tủ sách đều có nội quy việc đọc, mượn sách tại tủ sách, về quyền và trách nhiệm đối với cán bộ quản lý tủ sách, trách nhiệm của bạn đọc. Công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ quản lý TSPL cũng được coi trọng. Ngoài việc tập huấn chuyên ngành, hàng năm, cán bộ quản lý TSPL còn được tham gia các lớp tập huấn về công tác thư viện do ngành VHTT tổ chức theo kế hoạch liên ngành. Có thể khẳng định rằng, trong thời gian vừa qua, công tác xây dựng, quản lý và khai thác TSPL ở Kon Tum được tiến hành kịp thời, thường xuyên, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn khác, TSPL tại các địa phương, đơn vị thường xuyên được mua bổ sung các đầu sách cho TSPL; đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tìm hiểu pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Đây là sự nỗ lực cố gắng lớn của các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong điều kiện của một tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Việc khai thác TSPL được quan tâm và từng bước đi vào nề nếp. Mỗi TSPL đều có cán bộ phụ trách; có quy chế quản lý, khai thác, lập số theo dõi. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị đã chú trọng tăng cường luân chuyển sách giữa các tủ sách để phát huy tối đa việc khai thác sử dụng tủ sách. TSPL được xây dựng góp phần vào công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật tới mọi người dân, giảm bớt tình trạng khiếu kiện do không hiểu biết pháp luật, giúp người dân hiểu và chấp hành các quy định của pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của cán bộ và chính quyền cơ sở. Tuy đạt được những kết quả đáng khích lệ nhưng trong công tác xây dựng, quản lý và khai thác TSPL ở Kon Tum vẫn còn một số tồn tại như tình trạng không ít tủ sách đặt ở những vị trí không thuận lợi cho nhân dân khai thác. Các TSPL bố trí, sắp xếp sách chưa khoa học, không có sức lôi cuốn người dân, mặt khác, chưa đẩy mạnh công tác tuyên truyền về TSPL nên chưa có sức thu hút đối với nhân dân tự giác đến khai thác, tìm hiểu. Hình thức khai thác tủ sách còn đơn điệu. Hầu hết tủ sách không có danh mục các đầu sách, giới thiệu sơ lược nội dung chủ yếu của sách. Một số xã vùng sâu, vùng xa chưa xây dựng được nội quy, quy chế quản lý, khai thác và sử dụng tủ sách nên để xảy ra tình trạng mất sách. Việc mua bổ sung trang bị, tài liệu, sách báo cho tủ sách tại nhiều địa phương chưa kịp thời, đồng bộ. Các TSPL hiện nay chủ yếu là những văn bản luật, thiếu các văn bản hướng dẫn thi hành... Thiết nghĩ, để xây dựng, khai thác tốt các TSPL, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum cần tiếp tục chỉ đạo xây dựng TSPL, bảo đảm 100% đơn vị cấp xã, các cơ quan, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có TSPL. Kiểm tra đánh giá toàn diện thực trạng xây dựng khai thác TSPL, tăng cường thực hiện chương trình đã ký kết giữa cơ quan tư pháp với các cơ quan liên quan trong luân chuyển sách giữa các TSPL. Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong xây dựng, khai thác TSPL. Thí điểm triển khai hình thức “cán bộ tư pháp chủ động mang sách, báo, tài liệu đến người dân mượn đọc” tại một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để rút kinh nghiệm nhân ra diện rộng. Phạm Văn Chung