Giao lưu các thế hệ làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trải qua 45 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành, được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, sự hợp đồng chặt chẽ của lực lượng vũ trang, các ngành, đoàn thể, sự tin yêu đùm bọc và giúp đỡ của nhân dân, lực lượng Xây dựng phong trào đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng lớn mạnh, thật sự là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Ra đời trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước diễn ra hết sức ác liệt, lực lượng Xây dựng phong trào đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an đẩy mạnh phong trào "Bảo vệ trị an"; "Bảo mật phòng gian"; xây dựng xã, phường, khu dân cư, đơn vị, cơ quan an toàn, vững mạnh về an ninh, trật tự gắn kết, hòa nhập và cùng phát triển với các phong trào cách mạng khác do Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể phát động. Nhờ vậy, hậu phương miền bắc được bảo đảm vững chắc, hàng trăm toán gián điệp biệt kích tung ra miền bắc không có nơi ẩn nấp; hàng nghìn tấn truyền đơn, hàng tâm lý chiến của địch không lung lạc được ý chí của nhân dân, cuộc chiến tranh phá hoại hủy diệt miền bắc, chiến tranh gián điệp biệt kích, kế hoạch "Bắc tiến"... của địch đều bị thất bại thảm hại. Ở miền nam, phong trào "Bảo mật phòng gian", các mô hình tổ chức "Ngũ gia liên bảo", "Thập gia liên bảo" được Trung ương Cục Miền Nam phát động đã phát triển rộng khắp trên các vùng chiến lược để bảo vệ Đảng, bảo vệ phong trào cách mạng, bảo vệ vùng giải phóng, phòng, chống nội gián... đạt được nhiều thắng lợi; tạo thế bao vây, áp đảo kẻ thù, kết hợp với sức mạnh nhân dân, cùng lực lượng vũ trang nhân dân đã làm nên chiến thắng kỳ diệu, vĩ đại nhất trong lịch sử, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Trong thời kỳ 10 năm sau giải phóng (1975 - 1985) lực lượng Xây dựng phong trào đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an phát động rộng khắp và thống nhất trong toàn quốc phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; sát cánh cùng các lực lượng khác trong Công an nhân dân, Quân đội nhân dân, các ngành, đoàn thể nhân dân, tập trung chỉ đạo công tác dân vận, phát động phong trào quần chúng để truy bắt và trấn áp bọn phản cách mạng; phá tan "Kế hoạch hậu chiến" của địch, phòng, chống kiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, cải tạo tại chỗ hàng chục nghìn phần tử cần phải cải tạo, phá hàng nghìn vụ án nhen nhóm phản động, hàng chục nghìn vụ án tổ chức người trốn ra nước ngoài...

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo 26 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện cả về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Nhiệm vụ của lực lượng Xây dựng phong trào trong thời kỳ này là đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tập trung vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người, xây dựng nông thôn mới... Đánh giá phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ này, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã khẳng định: "Cùng với những thành tích trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của nhân dân trong công tác giữ gìn an ninh chính trị và phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc". (1)

Khẳng định tầm quan trọng, chiến lược của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm chỉ đạo, chăm lo xây dựng lực lượng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ từ một phòng chuyên trách trước đây, đến nay có một hệ thống tổ chức và lãnh đạo lớn mạnh từ Bộ đến công an các tỉnh, thành phố, công an quận, huyện đến phường, xã; là lực lượng tham mưu, nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

TỰ hào với truyền thống 45 năm xây dựng, trưởng thành, cán bộ, chiến sĩ lực lượng Xây dựng phong trào khắc cốt, ghi tâm để tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: Công an nhân dân từ nhân dân mà ra, dựa vào dân để làm việc, vì nhân dân để phục vụ, "Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn".(2)

Thiếu tướng

NGUYỄN ĐÌNH THUẬN

Cục trưởng V28, Bộ Công an

(1) Chỉ thị 09 của Ban Bí thư ngày 1-12-2011.

(2) Hồ Chí Minh toàn tập.