Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015. Tổng kinh phí khen thưởng 1.259 tỉ đồng.

Xay dung nong thon moi 359 xa tieu bieu duoc khen thuong - Anh 1

Sản xuất nông nghiệp ngày càng được cơ giới hóa

Theo đó, số lượng đơn vị được thưởng công trình phúc lợi vốn ngân sách Trung ương, gồm: 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 51 đơn vị cấp huyện và 359 xã đã đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. việc thưởng công trình phúc lợi chỉ được áp dụng 1 lần cho các đối tượng được khen thưởng theo các quyết định nêu trên.

Về mức khen thưởng, với cấp tỉnh, thưởng công trình phúc lợi trị giá 30 tỉ đồng; với cấp huyện, thưởng công trình phúc lợi trị giá 10 tỉ đồng; còn với cấp xã, thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỉ đồng.

Việc sử dụng kinh phí thưởng công trình phúc lợi được thực hiện trên địa bàn xã theo đúng quy định tại Nghị quyết số 100/2015/QH13 ngày 12/11/2015 của Quốc hội và các quy định có liên quan.

Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương là 1.259 tỉ đồng từ ngân sách trung ương; trong đó 638 tỉ đồng vốn trái phiếu Chính phủ còn lại giai đoạn 2014-2015; 445,8 tỉ đồng vốn kế hoạch năm 2016 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới chưa phân bổ; 175,2 tỉ đồng từ nguồn vốn đầu tư phát triển kế hoạch năm 2017 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Minh Hạnh