Ngày 20/8, tại thành phố Cần Thơ, trường Đại học Cần Thơ phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực II (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.

Tổ chức Hội thảo "Thách thức và trở ngại trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay". Tham dự hội thảo có các đại biểu đến từ Học viện Chính trị -Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trường Đại học Cần Thơ và các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Hội thảo là dịp để các đại biểu nghiên cứu sâu hơn và tổng kết, đánh giá, rút ra bài học về những khó khăn, thách thức trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay, giúp việc học tập, nghiên cứu của các nhà khoa học ngày càng có chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn.

Theo Phó Giáo sư - Tiến sĩ Hà Thanh Toàn, Hiệu trưởng trường Đại học Cần Thơ: Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã xây dựng những thể chế pháp luật, tổ chức Nhà nước và các tiền đề khác để đáp ứng nhu cầu của Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong giai đoạn hiện nay, công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng, Nhà nước ta đang đứng trước những thách thức to lớn, từ những thách thức mang tính chủ quan xuất phát từ nội tại tổ chức Nhà nước và hệ thống pháp luật của nước ta đến những thách thức mang tính khách quan từ bên ngoài tác động vào, như ý tưởng xây dựng chính quyền đô thị ở thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là một ví dụ.

Do đó, để vượt qua thách thức và xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đảm bảo được đầy đủ quyền dân chủ của nhân dân, đảm bảo tính tối cao của Hiến pháp và pháp luật, đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, phải nhìn nhận được chính xác những thách thức đó là gì và đề ra được những giải pháp thật sự hiệu quả.

Tại Hội thảo, 14 tham luận của các đại biểu đến từ trường đại học Cần Thơ và Học viện Chính trị -Hành chính khu vực II đã được trình bày. Các tham luận xoay quanh 4 nhóm vấn đề là: Những trở ngại thách thức và các giải pháp giải quyết trở ngại, thách thức từ góc độ hoàn thiện xây dựng hệ thống pháp luật; Vấn đề dân chủ và nhân quyền trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam;

Đảm bảo thực hiện quyền lực Nhà nước theo nguyên tắc thống nhất, phân công phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước thực hiện các quyền: Lập pháp, hành pháp và tư pháp; Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước pháp quyền Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ./.

Ngọc Thiện