QĐND - Cách đây tròn 65 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã long trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra một trang sử mới, chót lọi nhất trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Nhân dân ta, từ kiếp nô lệ, đã trở thành người chủ của đất nước. Đất nước ta, từ một xứ thuộc địa, từng bị xóa tên trên bản đồ thế giới, đã trở thành một quốc gia độc lập, có chủ quyền, tự quyết định vận mệnh của mình. Nhà nước ta được xây dựng từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là Nhà nước kiểu mới - Nhà nước pháp quyền của dân, do dân và vì dân, do nhân dân làm chủ.

65 năm qua, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã lập nên những chiến công hiển hách trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Nhà nước ta, với tư cách là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên tất cả các lĩnh vực, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, đạt được những thành tựu có ý nghĩa lịch sử trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, 25 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới, chúng ta đã giành được những thành tựu to lớn đưa đất nước từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu; kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển; dân chủ được mở rộng; đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, ngày càng được cải thiện; quốc phòng-an ninh được giữ vững; uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng nâng cao. Thành công của công cuộc đổi mới càng làm cho chúng ta thấm thía bài học “ dân là gốc”. Tuy nhiên, cũng phải thẳng thắn thừa nhận rằng, trong bộ máy Nhà nước ta cũng có một bộ phận cán bộ, công chức chưa làm tròn trách nhiệm với nhân dân; chưa thực sự là công bộc của dân, còn hiện tượng dọa nạt, hách dịch, nhũng nhiễu dân. Quyền làm chủ của nhân dân có lúc, có nơi chưa được tôn trọng và phát huy đầy đủ. Thực tiễn công cuộc đổi mới trong những năm qua đã khẳng định, để bảo đảm tăng trưởng kinh tế, giữ vững độc lập dân tộc, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thực sự của dân, do dân và vì dân. Muốn vậy, cần phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh với đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, kiên quyết đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong bộ máy Nhà nước. Tăng cường công tác giám sát tối cao của Quốc hội và quyền giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, đồng thời phát huy hơn nữa quyền giám sát của nhân dân với các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương. Sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam là điều kiện tiên quyết để xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền giai đoạn hiện nay. Chính vì vậy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng là nhiệm vụ then chốt không chỉ có ý nghĩa đối với công tác xây dựng Đảng mà còn có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự tồn tại và phát triển của Nhà nước. Cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước để vừa bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, vừa phát huy vai trò quản lý, điều hành của Nhà nước, tập trung mọi quyền lực vào tay nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, công tác. Quân đội cách mạng là một bộ phận trong bộ máy Nhà nước cách mạng, đồng thời cũng là công cụ của Nhà nước cách mạng để bảo vệ chế độ, bảo vệ Nhà nước. Cán bộ, chiến sĩ trong quân đội cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu: "Quân đội ta trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng". Trong bối cảnh khu vực và quốc tế đầy biến động hiện nay, quân đội ta luôn nâng cao ý thức cảnh giác, trình độ sẵn sàng chiến đấu, phát huy tốt vai trò nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Dù đóng quân ở đâu các đơn vị quân đội cũng cần phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương tham gia giúp đỡ nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh để phục vụ nhân dân tốt hơn. Các đơn vị cần tổ chức tốt việc giới thiệu và bầu các đại biểu của quân đội cũng như đại biểu của địa phương vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; tích cực tham gia tuyên truyền, xây dựng và gương mẫu chấp hành pháp luật của Nhà nước. Các cựu chiến binh, cựu quân nhân cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hăng hái và gương mẫu tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của Nhà nước. Phát huy tinh thần Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, truyền thống vẻ vang hơn 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của QĐND Việt Nam, toàn quân ta tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nêu cao ý chí tự lực tự cường và tinh thần cách mạng tiến công, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong mọi tình huống, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân , bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. QĐND