ND - Để góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có lập trường tư tưởng vững vàng, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ và có phẩm chất đạo đức, tư cách tốt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới, năm 1999, Công đoàn Viên chức Việt Nam (CĐVCVN) đã ra Nghị quyết phát động Cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

Mười năm qua, cuộc vận động đã ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, lan tỏa trong đời sống xã hội, trong phong trào CBCCVC và hoạt động của các cấp Công đoàn trong cả nước, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững vàng về chính trị, giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh, đóng góp vào sự lớn mạnh của tổ chức công đoàn. Bám sát 12 tiêu chí của nội dung cuộc vận động, các cấp công đoàn đã cụ thể hóa vào thực tiễn hoạt động của từng đơn vị, thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, động viên CBCCVC-LĐ học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị, trung thành với mục tiêu lý tưởng của Đảng, kiên định lập trường của chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Làm cho mỗi CBCCVC ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp đổi mới và đi đầu thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, giữ vững độc lập dân tộc và CNXH, đấu tranh chống diễn biến hòa bình, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cuộc vận động được gắn với các hoạt động tuyên truyền, thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Đảng ta phát động ngày càng đạt nhiều kết quả. Các tiêu chí của cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" được cụ thể hóa và gắn với các tiêu chí: cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Việc học tập, rèn luyện để trở thành người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" đã thành việc làm thường xuyên, thể hiện trong công việc hằng ngày, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác trong công việc. Cuộc vận động đã tập trung động viên CBCCVC không ngừng học tập nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, hiệu quả. Các cấp công đoàn đã chủ động tham gia với chính quyền xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC, xây dựng cơ chế khuyến khích và tạo điều kiện cho nhiều CBCC được tham gia học tập, phấn đấu vươn lên. Hàng chục nghìn lượt cán bộ, đoàn viên được tham gia các khóa đào tạo chương trình chính trị trung, cao cấp, quản lý hành chính Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ; hàng nghìn CBCCVC được học ngoại ngữ, tin học ngay tại cơ quan, đơn vị. Hiện có 29,04% CBCCVC có trình độ cao cấp chính trị, 5,53% có trình độ cử nhân chính trị, 39,66% trung cấp và 30,77% sơ cấp; 75,5% CBCCVC có trình độ học vấn từ đại học trở lên, trong đó 9,5% có trình độ trên đại học. Cuộc vận động thật sự đã trở thành một trong những động lực quan trọng góp phần rèn luyện và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. CĐVCVN đã chỉ đạo các cấp công đoàn gắn kết cuộc vận động với các phong trào thi đua Lao động giỏi; Lao động sáng tạo; Giỏi việc nước, đảm việc nhà, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc chất lượng, hiệu quả và các phong trào thi đua khác, đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, để dù công tác ở ngành nghề nào, cấp bậc chức vụ gì, CBCCVC đều hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đoàn viên CĐVCVN các cấp từ T.Ư đến địa phương tập trung vào phong trào thi đua tham mưu giỏi, phục vụ tốt, nhằm tham mưu cho Đảng, Nhà nước đề ra nhiều chủ trương, nghị quyết, chế độ, chính sách sát đúng với thực tế, có tác dụng tích cực cho sự phát triển và đi lên của đất nước, xây dựng Nhà nước. Các cấp CĐVC đã xây dựng tiêu chí đến từng đối tượng CBCCVC, như các tiêu chí đối với cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học, báo chí, văn học nghệ thuật... Theo đó, mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn ngoài việc chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định của đơn vị, còn tích cực hưởng ứng, tham gia các phong trào thi đua do cơ quan phát động. Qua các phong trào thi đua, số lượng và chất lượng các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, lao động xuất sắc, chiến sĩ thi đua các cấp, Anh hùng Lao động ngày càng được nâng lên. Nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương cao quý... CĐVCVN đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng nhì. Cuộc vận động còn được gắn liền với việc tuyên truyền vận động CBCCVC thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước và Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua phong trào ở cơ sở đã từng bước góp phần khắc phục tệ quan liêu cửa quyền, cải tiến lề lối làm việc, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, làm trong sạch đội ngũ; góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước. Hằng năm các cấp CĐVCVN đã giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp hàng nghìn đoàn viên ưu tú. Cuộc vận động đã thật sự là hình mẫu phấn đấu cho người CBCCVC thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng đội ngũ CBCCVC vững mạnh vừa hồng vừa chuyên, đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, cuộc vận động vẫn còn một số hạn chế, yếu kém cần khắc phục như ở một số CĐCS việc triển khai cuộc vận động còn hình thức, chưa có tiêu chí cụ thể, hiệu quả chưa cao, chưa có nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện cuộc vận động. Một bộ phận CBCCVC kém phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện nên đã vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, sách nhiễu, phiền hà đối với dân, bị xử lý kỷ luật, làm giảm sút lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Có nơi cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quan tâm ủng hộ, tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện cuộc vận động. Các cấp CĐVCVN cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung cuộc vận động gắn với công tác chính trị, tư tưởng; Nghị quyết số 20/NQ-TU về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước", Nghị quyết số 27/NQ-TU về "Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" với các phong trào thi đua yêu nước, với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tiếp tục cụ thể hóa các nội dung, tiêu chí cuộc vận động cho phù hợp giai đoạn mới; xây dựng chế độ chính sách tạo động lực và tôn vinh CBCCVC; nâng cao chất lượng cuộc vận động, gắn với cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, quyết tâm của đội ngũ CBCCVC-LĐ và các cấp CĐVCVN, cuộc vận động xây dựng người CBCCVC "Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" nhất định sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng chất lượng lên tầm cao mới, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp CNH, HĐH đất nước. NGUYỄN THỊ THU HỒNG Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam