QĐND - Sau 3 ngày làm việc, sáng 30-9, Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VII (nhiệm kỳ 2009-2014) đã thành công tốt đẹp.

Sau khi công bố danh sách Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII (với số lượng 355 vị); danh sách Đoàn chủ tịch (gồm 58 vị); Ban Thường trực (gồm 9 vị) và các chức danh trong Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII, Đại hội đã thống nhất một số nội dung được các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến và biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo Chính trị của Đại hội; Điều lệ MTTQ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung); Mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2009-2014. Đọc diễn văn bế mạc, đồng chí Huỳnh Đảm, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII nêu rõ: Với mục tiêu đã được Đại hội xác định, MTTQ Việt Nam các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường; nêu cao dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam trong và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Theo đó, MTTQ Việt Nam các cấp quyết tâm thực hiện tốt chương trình hành động đã được Đại hội đề ra, tập trung nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; Thực hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội; Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại… Thay mặt UBTƯ MTTQ Việt Nam, đồng chí Huỳnh Đảm phát động đợt thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2010. Nội dung đợt thi đua đặc biệt tập trung thực hiện tốt Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", "Ngày vì người nghèo", "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"... Đặc biệt tại Đại hội, sau khi nghe thông báo về tình hình thiệt hại ở một số địa phương khu vực miền Trung do bão số 9 gây ra, Đoàn đại biểu nước ngoài ủng hộ 31.500.000 đồng; Đoàn đại biểu Mặt trận Lào xây dựng đất nước ủng hộ 50.000.000 đồng... Nhân dịp này UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đã tổ chức đón nhận Huân chương Vàng quốc gia do Nhà nước Lào trao tặng. Hai đồng chí: Phạm Thế Duyệt và Huỳnh Đảm cũng được Nhà nước Lào tặng thưởng Huân chương I-xa-la hạng nhất và hạng hai. Ngay sau khi Đại hội bế mạc, Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa VII đã tổ chức họp báo về kết quả của Đại hội. MAI PHƯƠNG