Ngày 23/9, tại Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; một số liên đoàn lao động địa phương, công đoàn ngành Trung ương, doanh nghiệp và chuyên gia trên lĩnh vực văn hóa.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Hoàng Ngọc Thanh khẳng định: Các ý kiến thảo luận tại Hội thảo lần này sẽ góp phần làm sáng tỏ cả trên phương diện lý luận cũng như thực tiễn của công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa và phong trào xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ hiện nay. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng mà Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo trong thời gian tới, là một trong những giải pháp thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá về vai trò của công tác xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ; cho ý kiến vào Thông tư hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và Bộ tiêu chí về văn hóa doanh nghiệp. Theo các đại biểu, việc ban hành Thông tư hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” sẽ góp phần khắc phục tình trạng hoạt động phối hợp giữa các ngành chưa đồng bộ. Việc bổ sung thêm danh hiệu cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa vào sự phát triển chung của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa sẽ góp phần giúp Thông tư thật sự phù hợp với thực tiễn phong trào các địa phương. Các đại biểu cũng đề nghị làm rõ tiêu chí để công nhận danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” và đưa tiêu chí hoạt động của tổ chức Công đoàn vào trong nội dung của tiêu chuẩn công nhận... Với các tiêu chí văn hóa doanh nghiệp, các đại biểu cho rằng, xây dựng dự thảo Bộ Tiêu chí văn hóa doanh nghiệp để góp phần nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cũng như làm cơ sở cho việc thực hiện nhiệm vụ sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Bộ tiêu chí gồm 7 nhóm tiêu chí bao gồm: quan hệ với khách hàng; quan hệ với người lao động; quan hệ với đối tác, người cung ứng, doanh nghiệp trong ngành; quan hệ với cộng đồng và trách nhiệm về môi trường; quan hệ với cổ đông và chủ sở hữu; thực hiện nghĩa vụ tiên phong với xã hội; hoạt động công đoàn. Các đại biểu cũng đề nghị, trong Điều 8, dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận các danh hiệu văn hóa, cần nói rõ trách nhiệm và đầu mối quyết định cuối cùng xét duyệt các tiêu chuẩn. Các đại biểu đã phân tích, làm rõ ý nghĩa của Giải thưởng toàn quốc về “Văn hóa doanh nghiệp”, được đề cập đến trong Đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020. Giải thưởng này do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, tổ chức liên quan trao hàng năm, nhằm tôn vinh, cổ vũ các cá nhân tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa công nhân./.