Ngày 29/3, Chính phủ đã chính thức gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội Tờ trình về Dự án Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí nhằm khắc phục một số vướng mắc, bất cập trong cơ chế pháp lý hiện hành đối với tình hình hoạt động, phát triển của công nghiệp dầu khí.