Chiều 4/10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát quý III/2016.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những vấn đề cơ bản trong Quy định 30-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng. Theo đó, Quy định 30 đã bổ sung hoạt động kiểm tra, giám sát của Đảng và UBKT các cấp đối với việc ban hành các văn bản có dấu hiệu trái với chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước (từ Điều 30-Điều 39 thuộc chương VII, chương VIII).

Việc quán triệt Quy định số 30-QĐ/TW của BCH Trung ương Đảng nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, tạo sự thống nhất về nhận thức để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ.

Xay dung chuong trinh kiem tra, giam sat hieu qua, dung trong tam - Anh 1

Hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong 9 tháng đầu năm. Từ đầu năm đến nay, UBKT Đảng ủy Khối đã chủ động tham mưu cho BTV Đảng ủy Khối ban hành các chương trình kiểm tra, giám sát và xây dựng báo cáo tự kiểm tra; triển khai tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đề ra… Các tổ chức Đảng có thẩm quyền đã thi hành kỷ luật 23 đảng viên với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, khai trừ ra khỏi Đảng.

UBKT các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã tham mưu giúp cấp ủy kiểm tra 43 tổ chức Đảng và 53 đảng viên; giám sát chuyên đề 42 đảng viên, 45 tổ chức đảng; chủ động nắm bắt tình hình, thu thập thông tin, xác minh đối với các tổ chức và cá nhân có đơn thư tố cáo, dư luận phản ánh, kịp thời chỉ đạo xử lý đúng quy định…

Thời gian tới, UBKT Đảng ủy Khối tiếp tục chỉ đạo nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; thực hiện Kết luận số 28-KL/TU của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy, UBKT Đảng ủy Khối theo kế hoạch đề ra; rà soát, thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát cấp ủy và UBKT cơ sở theo chương trình, kế hoạch đề ra đảm bảo chất lượng và hiệu quả; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 đảm bảo hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm…

Thùy Dương