Đối với trường hợp thị xã Bến Cát (Bình Dương) đang lập đề án công nhận là đô thị loại III thì có được bắt buộc chủ đầu tư các dự án quy hoạch chi tiết 1/500 dành ra quỹ đất NƠXH là 20% theo Khoản 1, Điều 5 Nghị định 100/2015/NĐ-CP không?

Xac dinh quy dat nha o xa hoi khi lap quy hoach du an dau tu phat trien do thi - Anh 1

Ảnh minh họa.

Bạn Nguyễn Ngọc Khởi tại hòm thư khoinguyen2946@gmail.com hỏi: Hiện tại, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang lập đề án công nhận đô thị loại III, đã có Quyết định công nhận là đô thị loại IV.

Theo Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển quản lý nhà ở xã hội: "Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thương mại (NƠTM), dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng nhà ở xã hội (NƠXH).

Vậy xin hỏi: Đối với trường hợp thị xã Bến Cát đang lập đề án công nhận là đô thị loại III thì có được bắt buộc chủ đầu tư các dự án quy hoạch chi tiết 1/500 dành ra quỹ đất NƠXH là 20% theo Khoản 1, Điều 5 như trên không?

Về vấn đề này, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý NƠXH: “Chủ đầu tư dự án phát triển NƠTM, dự án đầu tư phát triển đô thị, không phân biệt quy mô diện tích đất (bao gồm cả dự án đầu tư xây dựng theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) và hình thức xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) tại các đô thị từ loại 3 trở lên và khu vực quy hoạch là đô thị từ loại 3 trở lên phải dành 20% tổng diện tích đất ở trong các đồ án quy hoạch chi tiết hoặc tổng mặt bằng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật dành để xây dựng NƠXH.”

Như vậy, đối với trường hợp thị xã Bến Cát đang lập đề án công nhận (đang quy hoạch để được công nhận) là đô thị loại III thì chủ đầu tư phải dành quỹ đất trong các dự án phát triển NƠTM, dự án đầu tư phát triển đô thị để xây dựng NƠXH.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản/xaydung.gov.vn