QĐND - Thực hiện Hướng dẫn 207, ngày 12-2-2011 của Tổng cục Chính trị về việc tổ chức rút kinh nghiệm công tác tư tưởng trong quản lý bộ đội ở đơn vị cơ sở; căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục Chính trị, Cơ quan Tổng cục Chính trị xác định 5 nội dung trọng tâm trong triển khai thực hiện gồm: Định hướng tư tưởng, quản lý tư tưởng, dự báo tư tưởng, đấu tranh tư tưởng và xử lý tư tưởng nảy sinh.

Trên cơ sở 5 nội dung trọng tâm nêu trên, Cơ quan Tổng cục Chính trị chỉ đạo: Trong quá trình tổ chức rút kinh nghiệm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung đánh giá, làm rõ tình hình tư tưởng, bản lĩnh chính trị, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; việc giải quyết mối quan hệ chung-riêng; ý thức, trách nhiệm trong chấp hành và thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện kỷ luật của cán bộ, công nhân viên chức, chiến sĩ; kết quả xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức vững mạnh xuất sắc. Quá trình tổ chức hội nghị cần phân tích, làm rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, khuyết điểm; đồng thời nêu bật những kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong công tác tư tưởng về quản lý bộ đội ở từng cơ quan, đơn vị. Cơ quan Tổng cục Chính trị yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy từng cấp cần xác định đây là nhiệm vụ quan trọng để tập trung sức lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị rút kinh nghiệm bảo đảm đúng, trúng, thiết thực; tránh phô trương, hình thức, chiếu lệ. Lê Long Khánh