Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường là nước thải công nghiệp và nước thải sinh hoạt.

Xa nuoc thai phai tra phi bao ve moi truong - Anh 1

Theo đó, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt là 10% trên giá bán của 1 m3 nước sạch (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trường hợp cần thiết áp dụng mức thu cao hơn, HĐND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư quyết định mức cụ thể. Đối với nước thải sinh hoạt thải ra từ các tổ chức, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng (trừ hộ gia đình thuộc trường hợp được miễn phí) thì mức phí được xác định theo từng người sử dụng nước căn cứ vào số lượng nước dùng bình quân của một người trong xã, phường, thị trấn nơi khai thác và giá bán 1 m3 nước sạch trung bình tại địa phương. Mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp gồm phí cố định 1,5 triệu đồng/năm cộng với phí biến đổi, tính theo tổng lượng nước thải ra và hàm lượng thông số ô nhiễm. Một số trường hợp được miễn phí như nước thải xả ra từ các nhà máy thủy điện, nước biển dùng vào sản xuất muối xả ra...

Sở TN-MT sẽ là cơ quan thu phí đối với nước thải công nghiệp hoặc có thể phân cấp cho các phòng TN-MT cấp huyện. Trong khi đơn vị cung cấp nước sạch sẽ thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt. UBND xã, phường sẽ thu phí đối với nước thải sinh hoạt của các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tự khai thác nước để sử dụng.

Chí Hiếu