Ngày 15/4, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) Pascal Lamy nhấn mạnh thế giới đương đại có nhu cầu cấp thiết phải xác định những thách thức đối với việc mở cửa buôn bán toàn cầu trong thế kỷ 21.

Tổng Giám đốc Pascal Lamy nêu rõ những biến đổi sâu sắc trong nền kinh tế thế giới đòi hỏi WTO và hệ thống buôn bán đa phương toàn cầu phải xác định được những động lực dẫn dắt thương mại thế giới hiện nay và trong tương lai; trên cơ sở đó tìm kiếm các mô hình buôn bán có thể thúc đẩy mở cửa buôn bán toàn cầu trong thế kỷ 21.

Các mô hình thương mại mới này sẽ khẳng định vai trò của buôn bán trong thúc đẩy phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm có chất lượng và xóa đói nghèo.

Ông Pascal Lamy nhấn mạnh những khó khăn mà WTO và các thể chế đa phương khác đối mặt trong những năm gần đây là bằng chứng rõ ràng khẳng định các giải pháp trước đây không thể áp dụng để giải quyết các vấn đề hiện nay.

Cộng đồng thế giới cần tư duy để xác định các phương thức tốt nhất vượt qua những cản trở trong lĩnh vực buôn bán mà thế giới hiện nay phải đối mặt trong nỗ lực hành động tập thể vì sự phát triển bền vững.

Ông khẳng định đây chính là cơ sở để WTO thành lập “Ủy ban WTO xác định tương lai của buôn bán,” gồm những nhân vật hàng đầu trong buôn bán và quản lý thương mại thế giới, nhằm khảo sát và phân tích các thách thức buôn bán trong thế kỷ 21.

Các phân tích và dự báo của ủy ban này về những thách thức và các động lực thúc đẩy mở cửa buôn bán toàn cầu sẽ được công bố vào đầu năm 2013, góp phần quan trọng trong cuộc tranh luận toàn cầu về các phương thức tốt nhất giải quyết các thách thức đối với buôn bán toàn cầu hiện tại và trong tương lai./.

(TTXVN)