(VOV) - Ngân hàng Thế giới hôm nay 25/6 đã phê duyệt bốn khoản tín dụng trị giá 456,5 triệu USD nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển của Việt Nam, đưa tổng số vốn của WB cho Việt Nam vay trong năm tài chính này lên 2,13 tỷ USD.

Các khoản tín dụng này hỗ trợ các nước nhằm giảm nghèo thông qua việc cấp tín dụng không lãi và tài trợ không hoàn lại cho các chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm bất bình đẳng và cải thiện đời sống người dân. Khoản tín dụng thứ nhất là Dự án Các Trường Đại học Kiểu Mới (180 triệu USD), nhằm thiết lập và thí điểm một khuôn khổ chính sách mới cho việc quản trị, tài chính và bảo đảm chất lượng của trường đại học mô hình mới. Điều này giúp Việt Nam phát triển mô hình hệ thống giáo dục đại học có tính sáng tạo, chất lượng cao cũng như hướng tới phát triển các kỹ năng đáp ứng thị trường cho thanh niên khi bước vào thị trường lao động. Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam cho rằng, phát triển con người là một trong ba lĩnh vực then chốt Việt Nam cần tập trung trong chiến lược 10 năm tới. Hệ thống giáo dục đại học hiện đại cần đóng góp trực tiếp vào trụ cột này, thông qua nâng cao chất lượng giáo dục đại học để sinh viên tốt nghiệp sẽ có những kiến thức và kỹ năng đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Khoản tín thứ hai là Tín dụng Hỗ trợ Giảm Nghèo lần thứ 9 (150 triệu USD), giúp Việt Nam thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế và xã hội. Khoản này cũng giúp Việt Nam chuyển đổi từ một nền kinh tế quá độ lên một nước có thu nhập trung bình. Khoản tín dụng 100 triệu USD khác sẽ hỗ trợ các cơ quan Chính phủ Việt Nam nâng cao năng lực lập kế hoạch và chuẩn bị dự án đầu tư công hiệu quả hơn, bảo đảm tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế. Một quỹ chuẩn bị dự án cũng được thành lập và sử dụng để lập kế hoạch khả thi, thiết kế chi tiết và mua sắm cho các dự án ở tất cả các lĩnh vực phát triển. Và cuối cùng, khoản tín dụng trị giá 26,5 triệu USD được bổ sung cho Dự án Tăng cường hiệu quả hệ thống điện, cổ phần hóa và năng lượng tái tạo. Dự án này đã tăng cường hiệu quả hệ thống truyền tải điện và điện khí hóa nông thôn và góp phần cải cách ngành điện. Khoản vốn bổ sung này cũng được dùng để trang trải cho một số chi phí phát sinh, và nhân rộng ảnh hưởng của dự án đối với những cải cách trong ngành./. Thanh An