VH- Tin từ UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến 2025 đã được hoàn thành.

Quy hoạch này do Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) thực hiện nằm trong Dự án Bảo tồn và Quản lý bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Đức (BMZ) tài trợ. Phạm vi quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Vùng lõi) 85.754 ha và 13 xã của 4 huyện giáp với Vườn Quốc gia (Vùng đệm) 225.000 ha. Theo các chuyên gia của tổ chức GTZ thì mục tiêu của quy hoạch là đảm bảo việc khai thác tài nguyên cho phát triển du lịch được quản lý theo phương cách bền vững của UNESCO để phát triển du lịch có chất lượng cao trên cơ sở nghiên cứu thị trường với lợi ích được chia sẻ bình đẳng; đồng thời đảm bảo việc bảo tồn các giá trị di sản quan trọng của Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Bên cạnh đó, phát triển du lịch bền vững ở khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng phải góp phần phát triển kinh tế địa phương, đặc biệt đối với người nghèo và có sinh kế bền vững thông qua việc khai thác tối đa mọi cơ hội cho người dân sống trong Vườn và vùng đệm tham gia bình đẳng vào phát triển, quản lý, hoạt động du lịch và nền kinh tế... Ngoài ra, quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã phân tích và đánh giá hiện trạng, tiềm năng du lịch của khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình và Việt Nam; đồng thời nêu lên mục đích và các mục tiêu cụ thể, chính sách và chiến lược, hướng dẫn và hoạt động chi tiết trong các lĩnh vực chính như qui trình xây dựng và phát triển dự án đầu tư du lịch, các hoạt động kinh doanh du lịch, chính sách và quy định về nhượng quyền kinh doanh du lịch, du lịch dựa vào cộng đồng, phát triển sản phẩm du lịch, tiếp thị và quảng bá, thông tin và diễn giải, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư hạ tầng du lịch... Ông Nguyễn Hữu Hoài- Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, quy hoạch phát triển du lịch bền vững khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến 2025 là một quy hoạch quan trọng của tỉnh, quy hoạch đã đánh giá một cách khá toàn diện và đưa ra được những định hướng phát triển du lịch cho khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Phạm Phú Thép