Phó Chủ nhiệm UB VHGD - TTNNĐ của QH Nguyễn Minh Thuyết: