KTĐT - Theo Quyết định số 145/QĐ- NHNN sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Chính sách Tiền tệ, Vụ này sẽ nhận nhiệm vụ thị trường và tỷ giá từ Vụ Quản lý ngoại hối. Vụ Chính sách Tiền tệ là cơ quan quyết định chế độ, cơ chế điều hành tỷ giá, công bố tỷ giá hối đoái.

Ngoài ra, Vụ cũng xây dựng và triển khai các phương án, giải pháp can thiệp và quản lý, phát triển thị trường ngoại tệ, chủ trì tham mưu cho Thống đốc trong công tác điều hành tỷ giá… Vụ Chính sách Tiền tệ là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan biên soạn và phát hành "Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước".